پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

  محور های کنفرانس

الکترونیک _ مخابرات _ قدرت _ کنترل _ مهندسی پزشکی _ مهندسی کامپیوتر

مهلت ارسال آثار یکم بهمن ماه

“دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد”

نشانی : اصفهان ، نجف آباد ، بلوار دانشگاه